• L. Shankar
    L. Shankar

L.Shankar performs at The Inaugural function of 174th Annual Aradhana Festival of Saint Thyagaraja from Thiruvaiyaru